Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging

Statement A.S.C./A.V.S.V.                                                         Gepubliceerd op 28-7-2022

 

Beste,

 

Met pijn in mijn hart stuur ik jullie dit bericht om aan te kondigen dat ik aftreed. Ik zal mijn redenen nu toelichten:

Gedurende het jaar heb ik, samen met de Senaat en vele andere leden binnen de vereniging, onze volledige energie gegeven om de weg in te slaan naar cultuurverandering binnen het A.S.C./A.V.S.V. en van haar een vereniging te maken waar men elkaar aanspreekt op ontoelaatbaar gedrag, waar ruimte is voor excuses en verbetering maar daar waar het gaat om veiligheid, harde grenzen worden gesteld voor het waarborgen daarvan. Die lijn hebben we ook de afgelopen dagen doorgezet in de eerste acties die zijn genomen sinds zondagavond.

 

Wij willen een vereniging worden die met beide voeten op de grond staat, die diepgeworteld in de maatschappij is en waar leden zich vrij voelen om zich uit te spreken over interesses, ambities en grenzen. Het moet bij het A.S.C./A.V.S.V. weer gaan om samen ontzettend veel plezier maken, zelfontplooiing en daarnaast als studenten een maatschappelijke bijdrage leveren. Om die vereniging te worden zullen er nieuwe wegen gevonden moeten worden, maar het is aan de leden zelf de juiste richting te vinden en met oplossingen te komen.

 

De recente, pijnlijke gebeurtenissen laten zien dat er nog een lange weg te gaan is voordat in de praktijk bereikt is wat we met de cultuuromslag voor ogen hebben. Maar wat ik zie in deze crisis aan de uitwisseling tussen leden is dat er een beweging op gang is gekomen. Ik had verwacht dat deze beweging langzaam kabbelend op stoom zou komen, maar in de praktijk blijkt dat er een grote golf is ontstaan. Dat heb ik niet zien aankomen en dat was in de afgelopen, moeilijke dagen, die mij diep hebben geraakt, een groot lichtpunt.

 

In het bijzonder ben ik onder de indruk van de honderden vrouwelijke leden die zich uitgesproken hebben en samen deze lijn in het zand getrokken hebben. Ook het feit dat zij dit niet doen binnen de beschutting van onze vereniging laat zien dat we als vereniging in een nieuwe fase beland zijn en er geen weg terug meer is. Daar ben ik trots op. Ook al lijkt dit van buiten een crisis, aan de binnenkant is er iets groots gaande.

 

Ondanks mijn volledige inzet, heb ik helaas toch een aantal situaties en risico’s tijdens dit proces nog onderschat en blijkt dat er bij een groep leden binnen het A.S.C./A.V.S.V. de behoefte bestaat tegen de basisprincipes van het cultuurveranderingsproces in te blijven gaan. Tevens blijkt er binnen die groep geen of een te beperkt corrigerend vermogen te bestaan om in bepaalde situaties snel en adequaat bij te sturen.

 

Als rector kan en wil ik niet langer de verantwoordelijkheid blijven nemen voor incidenten en gedrag van leden die mijn persoonlijke grens te boven gaan. Als de vereniging op de door ons ingeslagen weg verder wil, zullen alle leden zelf dit mandaat ten volste moeten ondersteunen, de leden zelf ieder hun individuele verantwoordelijkheid moeten blijven nemen en zelf zich moeten gaan gedragen naar de normen en waarden van de vereniging waar zij lid van willen blijven. Ik weet dat er een oplossing zal komen om deze gedeelde pijn van de afgelopen dagen een plek te geven en dat de vereniging zich zal vormen naar de vereniging die we willen worden. Momenteel ben ik als rector echter niet in staat om verder te kunnen bijdragen aan die oplossing. 

 

Met dit als achtergrond wil ik dan ook mijn terugtreden aankondigen. Ik zal beschikbaar blijven voor advies. Mijn medesenatoren zijn nog strijdvaardig. Ik heb daar diep respect voor en zal hen ook steunen. Voor mij persoonlijk is dat echter nu een brug te ver geworden.

 

Reactie Senaat aftreden Heleen

 

De Senaat respecteert het enorm dat Heleen dit lastige besluit heeft genomen. Wij willen haar uit de grond van ons hart bedanken voor het geven van al haar energie sinds vorige zomer om de cultuurverandering in gang te zetten. Ze is het boegbeeld van de ingeslagen weg en haar visie zal hopelijk nog lang uitgedragen worden.

 

Los van dat we haar besluit enorm dapper vinden en we bewonderen dat ze haar grenzen zo goed durft aan te geven, zijn wij enorm verdrietig dat ze haar functie neerlegt. Ze is en blijft voor ons een vriendin en een groot voorbeeld.

 

Het is nu aan iedereen die deel uitmaakt van deze vereniging om bij zichzelf te rade te gaan wat de oplossing is. Een senaat moet uit minimaal 5 personen bestaan om besluiten te kunnen nemen en daarmee is er momenteel geen bestuur. Er moet in een ALV een nieuw bestuur gekozen worden. Morgen zal er daarom tijdens een ALV met de hele vereniging besproken moeten worden hoe het nieuwe bestuur eruit zal komen te zien en welk mandaat zij meekrijgen van de leden. Het is aan jullie of we de reeds ingeslagen weg naar cultuurverandering doorzetten en samen met ons de volgende stappen hierin te realiseren.

Dit is een statement voor leden en (externe)  belanghebbenden.                              Gepubliceerd op 26-7-2022

 

De Senaat, het dagelijks bestuur van studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V., heeft gisterochtend kennis genomen van de inhoud van speeches die zijn gegevens tijdens het herendiner dat eergisteren als onderdeel van de lustrumviering van onze vereniging plaatsvond. Ik ervaar de vrouwonvriendelijke, discriminerende woorden van de sprekers en anderen in de zaal als schokkend en kwetsend. Ik keur deze gebeurtenissen persoonlijk en als Rector van de vereniging ten zeerste af en ik betreur het dat sommige leden zich opnieuw op ernstige wijze in strijd met de normen en gedragscode van onze vereniging hebben gedragen.

 

De teksten en de sfeer in de zaal, met als gevolg een begrijpelijk gevoel van onveiligheid en woede onder bediening in de zaal en vrouwelijke leden, zijn absoluut niet te rijmen met de normen en waarden van onze vereniging. Die normen en waarden zijn in de afgelopen periode al ter discussie komen te staan. Als reactie daarop is er vorig jaar een cultuuromslag aangekondigd en in gang gezet. Ik moet nu constateren dat onze inspanningen hiertoe in ieder geval bij een deel van onze vereniging nog niet of onvoldoende zijn geland. Het laat zien dat er nog een lange weg te gaan is voordat in de praktijk bereikt is wat we met de cultuuromslag nastreven.

 

Ik wil hierbij optekenen dat de Senaat sinds gisterochtend ontzettend veel e-mails en andere berichten heeft ontvangen van leden die die gebeurtenissen van gisteren ten strengste afkeuren en ons vragen welke consequenties wij hieraan zullen verbinden. Daar ben ik blij mee. Het laat namelijk zien dat een groot deel van de vereniging niet alleen slecht gedrag van goed gedrag weet te onderscheiden, maar zich ook massaal uitspreekt tegen misdragingen en het eens is met de richting waarin de vereniging wil en zal bewegen.

 

De Senaat is momenteel alle mogelijke informatie aan het verzamelen over de gebeurtenissen van zondag en ook aan het onderzoeken of er nog andere dingen verkeerd zijn gegaan tijdens het lustrum. Op basis van een zo compleet mogelijk beeld zullen wij adequate vervolgstappen nemen zodat er proportionele consequenties voor betrokkenen zijn en dergelijke misdragingen voorgoed uit onze vereniging worden verbannen.

 

Zoals al veel in berichtgeving is gemeld, hebben vier mannelijke sprekers zich tijdens het herendiner van onze lustrumviering op absoluut ontoelaatbare wijze vrouwonvriendelijk en haatdragend geuit. De Senaat heeft Het College van Aanklacht als onafhankelijk orgaan van de vereniging gisteren gevraagd om onderzoeken te starten naar deze leden. Dit kan leiden tot sancties inclusief schorsing of beëindiging van het lidmaatschap.

 

Als Senaat staan wij zelf ook in contact met de betrokken sprekers. Van alle vier hebben wij excuses ontvangen voor hun misdragingen. Drie sprekers waren in functie bij het evenement aanwezig; twee daarvan als lid van de NPM, de commissie die verantwoordelijk is voor onze jaarlijkse kennismakingstijd. Het andere lid is mijn collega binnen de Senaat, het dagelijks bestuur van het A.S.C./A.V.S.V. Zij hebben vanmiddag alle drie een verzoek tot aftreden bij mij ingediend en dat verzoek heb ik geaccepteerd. Deze vier leden zullen hun excuses ook nog persoonlijk aanbieden aan leden tijdens een bijeenkomst op onze sociëteit.

 

Hun terugtreden doet mij verdriet, maar ik ben het ermee eens dat hun positie sinds de gebeurtenissen van eergisteren onhoudbaar is geworden. Het feit dat één van de sprekers een mede-Senaatslid is, is des te pijnlijker. Alle sprekers hebben een groot gebrek aan fatsoen getoond, terwijl van aanwezige Senaatsleden juist moet worden verwacht dat zij optreden tegen dergelijk gedrag. Zij zijn directe vertegenwoordigers van de cultuuromslag die het afgelopen collegejaar onder hun leiding is geïnitieerd. Het omgekeerde is echter gebeurd.

 

Ondanks het aftreden van de drie sprekers worden de onderzoeken van het College van Aanklacht en van de Senaat naar de acties van betrokkenen en in bredere zin hoe dit alles heeft kunnen gebeuren, gewoon doorgezet. Ook zullen wij juridisch advies inwinnen op basis waarvan wij zullen beoordelen of tegen de ernstigste uitspraken van zondagavond aangifte moet worden gedaan.

 

Als Rector van de Senaat is het onderdeel van mijn taken om er voor alle leden te zijn, ook wanneer zij een fout zijn begaan en zeker als zij daarvoor berouw tonen. Daarom roep ik mensen binnen en buiten de organisatie op om onmiddellijk op te houden met de opruiing en bedreiging die de betrokkenen momenteel online en fysiek ervaren. Zonder de ontoelaatbare gebeurtenissen op enige manier te bagatelliseren, merk ik op dat er tegenstrijdige berichten circuleren over wat er gezegd is en door wie. Mijn voormalige medebestuurder geeft bijvoorbeeld aan zich niet uitgelaten te hebben over de cultuuromslag, wat wel beweerd wordt. De trial by media die nu al gaande is, moet stoppen. Na afronding van het onderzoek worden en er conclusies getrokken en zullen de juiste maatregelen worden genomen.

 

Ik onderhoud nauw contact met diverse belanghebbende personen en instanties, waaronder de burgemeester van Amsterdam, mevrouw Halsema, en de Amsterdamse universiteiten en hogescholen. Ik heb alle begrip voor het feit dat zij het gebeurde sterk afkeuren en dat zij de voortgang van de ingezette cultuuromslag ter discussie hebben gesteld. Des te meer bedank ik hun dat zij bereid zijn om met de vereniging in contact te blijven tijdens het verdere onderzoek en de afhandeling van deze kwestie.

 

Aan onze leden en andere belanghebbenden hebben we reeds medegedeeld dat de start van de inschrijvingen voor nieuwe aspirant-leden, die morgen van start zouden gaan, tot nader order zijn opgeschort. De Senaat van het A.S.C./A.V.S.V. vindt het belangrijk dat in de komende tijd alle tijd en energie wordt besteed aan goed onderzoek naar en een adequate reactie op deze gebeurtenissen.

 

Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) is met meer dan 2.700 actieve leden de grootste studentenvereniging van Amsterdam en tevens de grootste van Nederland. Opgericht in 1851, is het A.S.C./A.V.S.V. de oudste studentenvereniging van Amsterdam. Het A.S.C./ A.V.S.V. is ontstaan uit verschillende dispuutgezelschappen, voornamelijk vakdisputen die zich toelegden op letterkunde, rechten, theologie en andere wetenschappen die aan het Athenaeum Illustre gedoceerd werden.

Vanaf de jaren negentig van de negentiende eeuw kwam de nadruk meer te liggen op het gezelschapsaspect. Het A.S.C./A.V.S.V. telt 35 disputen met elk een uniek karakter en een eigen bestuur. Deze 35 disputen zijn onderverdeeld in 17 vrouwendisputen en 18 herendisputen. Het oudste nog actieve dispuut stamt uit 1879, het jongste is opgericht in 1999.

'Honestum Petimus Usque'

Word lid!

Schrijf je in, en word lid van van de grootse studentenvereniging van Nederland

schrijf je nu in!

Sociëteit 'Nos Iungit Amicitia' 

Sociëteit N.I.A. is de thuisbasis van de leden van het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging. Opgericht in 1841 is Sociëteit N.I.A. een plek met een rijke geschiedenis waar men vele tradities kent. Vandaag de dag wordt Sociëteit N.I.A., gehuisvest aan de Warmoesstraat 153, bestuurd door het Sociëteitsbestuur ‘de Commissie’.

Voor meer informatie kunt u terecht op de eigen website van sociëteit N.I.A.

societeitnia.nl