×××

Open Brief Kennismakingstijd 2021

L.S.,

De Senaat heeft de afgelopen dagen uitvoerig onderzoek gedaan naar misstanden binnen de vereniging tijdens de dispuutkennismakingstijd. De feiten achter deze misstanden zijn (nog) niet in alle gevallen te achterhalen. Er heerst namelijk helaas een zwijgcultuur bij disputen wanneer het gaat om de kennismakingstijd. Aspirant-leden mogen van disputen waar vermoedens van misstanden bestaan niet met de Senaat praten. In andere gevallen durven aspirant-leden onder sociale druk geen openheid te geven.

Hoewel niet alle feiten boven tafel zijn gekomen komt uit het onderzoek wel een duidelijk beeld naar voren. Het is helaas zo dat ten minste zes disputen zich schuldig hebben gemaakt aan grove mishandeling en vernedering. Dit heeft niets met ‘kennismaken’ te maken. Het is een wonder dat niemand als gevolg van dit handelen is opgenomen in het ziekenhuis. Toch is er wel sprake van tijdelijk letsel: blauwe plekken, mank lopen, wonden, striemen etc. Deze verwondingen zijn het gevolg van fysieke mishandelingen: stompen, trappen en klappen in het gezicht. Ook is duidelijk dat vernedering leidt tot een slechte psychische gesteldheid van een aantal aspirant-leden. 

Wij willen vooropstellen dat een groot aantal disputen wel in staat is om normale omgangsvormen te hanteren. De incidenten die wij hebben onderzocht vinden over het algemeen bij steeds dezelfde disputen plaats. De cultuur binnen deze gezelschappen is verrot: afspraken met deze disputen over de kennismakingstijd blijken niet te worden nagekomen, de Senaat is meermaals voorgelogen, misstanden worden verzwegen, verborgen en gebagatelliseerd terwijl aspirant-leden voortdurend worden gekleineerd. 

Laat één ding duidelijk zijn: de schuldigen worden hiervoor gestraft. Er zal hard worden ingegrepen bij de disputen waar het mis is gegaan, net zo lang totdat een veilige cultuur gerealiseerd is. Dat proces zal nu worden ingezet maar zal tijd vergen. Het zal even duren voordat de schuldvraag kan worden beantwoord, maar het antwoord zal er komen en schuldigen zullen worden vervolgd. 

Hoewel de Senaat van mening is dat alles in het werk is gesteld om de dispuutkennismakingstijd tot een succes te maken, blijkt dat dit bij een deel van de disputen niet is gelukt. Omdat geweld en intimidatie volstrekt onacceptabel zijn wil de Senaat verantwoordelijkheid nemen. Naar aanleiding van de geconstateerde misstanden tijdens de dispuutkennismakingstijd 2021 zal de Senaat van het A.S.C./A.V.S.V. de volgende maatregelen treffen:

  1. Er wordt een grootschalig onderzoek ingesteld om precies alle misstanden tijdens de dispuutkennismakingstijd te achterhalen.
  2. De sociëteit zal, behalve voor eerstejaars, haar deuren sluiten totdat het onderzoek naar de misstanden is afgerond en het bestuur voldoende vertrouwen heeft in een succesvolle opstart van het cultuurveranderingsproces.
  3. Wij roepen alle slachtoffers op om aangifte te doen bij de politie. Het A.S.C./A.V.S.V. zal juridische bijstand ter beschikking stellen aan eerstejaars en ex-aspirant-leden die aangifte doen. Daarnaast onderzoekt het A.S.C./A.V.S.V., met hulp van externe adviseurs, naar de mogelijkheden om civiel- en strafrechtelijke stappen te ondernemen tegen plegers van geweld en psychologische vernedering.
  4. De disputen waarvan nu al is vastgesteld dat zij betrokken zijn bij misstanden zijn per direct geschorst van de vereniging, met uitzondering van de eerstejaars. Het A.S.C./A.V.S.V. behoudt zich het recht voor om nog andere disputen te schorsen wanneer uit onderzoek blijkt dat ze zich niet hebben gehouden aan de regels. Alle schorsingen gelden in ieder geval totdat er in de desbetreffende zaak een uitspraak is gedaan via het interne rechtssysteem.
  5. De leden waarvan nu al is vastgesteld dat zij betrokken zijn bij misstanden zijn per direct geschorst van de vereniging. Een interne strafzaak zal worden aangespannen die een vonnis tot gevolg kan hebben, waaronder, maar niet beperkt tot, (i) schorsing van het lidmaatschap voor de tijd van ten hoogste zes maanden; (ii) ontzetting uit het lidmaatschap (royement). Het A.S.C./A.V.S.V. behoudt zich het recht voor om nog meer leden te schorsen en via het interne rechtssysteem aan te klagen wanneer het ingestelde onderzoek daar aanleiding toe geeft.
  6. De dispuutkennismakingstijd onder de huidige opzet wordt voorgoed afgeschaft. Een activiteit, in welke vorm dan ook tussen disputen en aspirant-leden, zal pas weer doorgang vinden wanneer het bestuur, in samenspraak met de universiteiten, voldoende vertrouwen heeft in een goede organisatie onder veilige omstandigheden.
  7. Er wordt een College tot Herziening van de Kennismakingstijd (CHK) opgericht. Dit orgaan zal zich in ieder geval het komende jaar, en zo nodig de jaren daarop, bezighouden met het vormen van een weloverwogen en bindend advies aan het bestuur over de mogelijkheden waarop de dispuutkennismakingstijd doorgang kan vinden op een manier waarbij de veiligheid van de aspirant-leden gegarandeerd is. Dit orgaan wordt geleid door een specialist in cultuurverandering en wordt bijgezeten door een ervaren jurist en oud-senatoren van verschillende jaren.
  8. Adequate nazorg van het bestuur van de vereniging wordt gegarandeerd. Naast dat eerstejaars en ex-aspirant-leden (in vertrouwelijkheid) een gesprek kunnen aanvragen met het bestuur van de vereniging, kunnen zij ook in gesprek met professioneel getrainde vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen zijn niet alleen gespecialiseerd in het bieden van individuele hulp maar ook in het doorverwijzen naar de juiste instanties om het slachtoffer verder te helpen. Het A.S.C./A.V.S.V. zal de kosten op zich nemen indien slachtoffers hulp nodig hebben.

Deze besluiten zijn zorgvuldig genomen. Wij willen hiermee een signaal afgeven dat er wat ons betreft een grens gepasseerd is door meerdere disputen. Het is essentieel dat het gedrag van deze disputen genormaliseerd wordt.

Leden, laat dit signaal, deze maatregelen, duidelijk maken dat het vijf voor twaalf is. Als wij onze vereniging willen behouden en er in de toekomst nog plezier aan willen beleven, is het tijd voor een drastische cultuuromslag. 

Met vriendelijke groet, 

De Senaat

Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging

Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) is met meer dan 2.700 actieve leden de grootste studentenvereniging van Amsterdam en tevens de grootste van Nederland. Opgericht in 1851, is het A.S.C./A.V.S.V. de oudste studentenvereniging van Amsterdam. Het A.S.C./ A.V.S.V. is ontstaan uit verschillende dispuutgezelschappen, voornamelijk vakdisputen die zich toelegden op letterkunde, rechten, theologie en andere wetenschappen die aan het Athenaeum Illustre gedoceerd werden.

Vanaf de jaren negentig van de negentiende eeuw kwam de nadruk meer te liggen op het gezelschapsaspect. Het A.S.C./A.V.S.V. telt 35 disputen met elk een uniek karakter en een eigen bestuur. Deze 35 disputen zijn onderverdeeld in 17 vrouwendisputen en 18 herendisputen. Het oudste nog actieve dispuut stamt uit 1879, het jongste is opgericht in 1999.

'Honestum Petimus Usque'

Word lid!

Schrijf je in, en word lid van van de grootse studentenvereniging van Nederland

schrijf je nu in!

Sociëteit 'Nos Iungit Amicitia' 

Sociëteit N.I.A. is de thuisbasis van de leden van het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging. Opgericht in 1841 is Sociëteit N.I.A. een plek met een rijke geschiedenis waar men vele tradities kent. Vandaag de dag wordt Sociëteit N.I.A., gehuisvest aan de Warmoesstraat 153, bestuurd door het Sociëteitsbestuur ‘de Commissie’.

Voor meer informatie kunt u terecht op de eigen website van sociëteit N.I.A.

societeitnia.nl